NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> Mô hình - Chính sách >>
TP. Hồ Chí Minh: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU N.NGHIỆP ĐÔ THỊ ĐẾN 10/10/2014
 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU N.NGHIỆP ĐÔ THỊ  
(Đến ngày 10 tháng 10 năm 2014)
1. Công tác tuyên truyền tập huấn chính sách:
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/10/2014, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các quận, huyện, đoàn thể tổ chức 105 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 6.300 lượt người tham dự.
Lũy tiến từ đầu Chương trình (tháng 6/2011) đến nay đã tập huấn được 304 lớp, với tổng 24.540 lượt người tham dự.
2. Tình hình phê duyệt các phương án
2.1. Tình hình phê duyệt các phương án:
a) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 10 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/10/2014):
Từ ngày 01/01/2014 đến 10/10/2014, các quận huyện đã phê duyệt 992 quyết định , với:
-Tổng số lượt vay:         2.516 lượt vay.
-Tổng vốn đầu tư:         1.252.842 triệu đồng.
+ Đầu tư vốn cố định:    302.240 triệu đồng (chiếm 24,12%).
+ Đầu tư vốn lưu động:  950.602 triệu đồng (chiếm 75,88%).
-Tổng vốn vay:          762.137 triệu đồng.
+ Vay đầu tư cố định:    49.039 triệu đồng (chiếm 6,43%).
+ Vay đầu tư lưu động:  712.962 triệu đồng (chiếm 93,54%).
Bảng 1: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/10/2014)
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
b) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 30/3/2013 đến ngày 10/10/2014:
Bảng 2: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 10/10/2014)
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
 
c) Tổng hợp thực hiện chính sách từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND)
Bảng 3: Số liệu thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND  và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/10/2014)
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
2.2- Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:
a)Thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND trong 10 tháng đầu năm 2014 (01/01/2014 đến ngày 10/10/2014):
Bảng 4: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/10/2014
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
b)hực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND (Từ ngày 30/3/2013 đến ngày 10/10/2014):
Bảng 5: Số liệu thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 30/3/2013 đến ngày 10/10/2014
ĐVT: Triệu đồng
c)Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo ngành nghề (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/10/2014):
Bảng 6: Số liệu thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/10/2014) - chia theo ngành nghề
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
d)Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện:
Bảng 7: Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
2.3- Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay đối với các phương án được duyệt:
- Tổng kinh phí giải ngân hỗ trợ lãi vay 2011-2013 là 142,775/145,694 tỷ đồng (đạt 98%), tỷ đồng, gồm:
+ Vốn giải ngân cho các phương án quận huyện phê duyệt: 138,164 tỷ đồng (gồm năm 2011: 28,948 tỷ đồng, 2012: 25,716 tỷ đồng, 2013: 83,5 tỷ đồng).
+ Vốn giải ngân cho các phương án do thành phố phê duyệt: 4,611 tỷ đồng, gồm 2012 là 1,5 tỷ đồng, 2013 là 3,111 tỷ đồng.
- Tổng kinh phí phân khai đợt 1 năm 2014: 57 tỷ đồng, gồm phân khai cho các quận huyện 51,8 tỷ đồng, các dự án do thành phố phê duyệt 5,2 tỷ đồng. Đã giải ngân của các quận - huyện đến tháng 6/2014 là 39,623 tỷ đồng (đạt 76,5%).
- Tổng kinh phí phân khai đợt 2 năm 2014: 43 tỷ đồng, gồm phân khai cho các quận huyện 41,3 tỷ đồng, các dự án do thành phố phê duyệt 2,3 tỷ đồng.
- Tổng kinh phí phân khai từ năm 2011 – 6/2014: 196,094 tỷ đồng. Đã giải ngân đến tháng 6/2014: 180,256 tỷ đồng (đạt 91,92%).
Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay, sẽ huy động được 31 đồng vốn xã hội, trong đó huy đồng từ ngân hàng là 18 đồng, huy động trong dân là 13 đồng.
3. Ước tính hiệu quả về mặt kinh tế xã hội
Bảng 8: Số liệu giá trị sản xuất và việc làm tạo ra thông qua các phương án vay vốn từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/10/2014
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
Lũy tiến từ ngày 10/6/2011 đến nay, tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay khoảng 34.845 lao động, trong đó có 4.333  lao động là đối tượng hộ nghèo. Tỷ suất tổng giá trị sản xuất trên tổng vốn đầu tư đạt 152,84%.

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn