Thông báo
 
 Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành, liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành, liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017. 

Hội đồng khoa học có nhiệm tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

a) Hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

b) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

c) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

 

Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

 

Điều kiện tham gia HĐKH: Thành viên HĐKH được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Thành tích nghiên cứu khoa học: có sản phẩm công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo trong năm (05) năm gần nhất

b) Uy tín, tiếp cận cái mới, chuẩn mực, khách quan


Quy trình thực hiện:

TT

Nội dung

Thời gian

Thông tin chi tiết

1

Giới thiệu Danh sách nhà khoa học tham gia HĐKH ngành, liên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

15/8/2015 - 31/8/2015

- Danh sách các nhà khoa học mặc định được giới thiệu tham gia HĐKH: Các thành viên HĐKH nhiệm kỳ thứ nhất (2010-2013); chủ nhiệm, các thành viên tham gia nghiên cứu các đề tài của Quỹ từ năm 2010 đến nay;

- Danh sách các nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí quy định của Quỹ được cộng đồng các nhà khoa học giới thiệu hoặc tự giới thiệu.

2

Cập nhật lý lịch khoa học

01/9/2015 - 15/9/2015

- Các nhà khoa học trong danh sách giới thiệu tham gia HĐKH ngành, liên ngành cần vào hệ thống OMS của Quỹ để cập nhật lý lịch khoa học. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới.

- Lấy ý kiến nhà khoa học về việc sẵn sàng tham gia HĐKH mới;

3

Kiểm tra thông tin đăng ký của các nhà khoa học

16/9/2015 -30/9/2015

- Rà soát điều kiện đối với các nhà KH sẵn sàng tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

4

Đề xuất Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2015 - 2017

01/10/2015-15/10/2015

Các nhà khoa học (bao gồm: Các thành viên HĐKH nhiệm kỳ thứ nhất (2010-2013), các chủ nhiệm đề tài NCCB trong KHXH&NV của Quỹ từ năm 2010 đến nay và các nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí quy định của Quỹ được cộng đồng các nhà khoa học giới thiệu hoặc tự giới thiệu) vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ mới(trường hợp đặc biệt bầu bản cứng qua bưu chính).

5

Tổng hợp kết quả

15/10/2015 -20/10/2015

- Tổng hợp kết quả giới thiệu thành viên HĐKH từ cộng đồng khoa học. - Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học.

6

Quyết định thành lập HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2015 - 2017

20/10/2015-30/10/2015

Trình HĐQL Quỹ ban hành Quyết định thành lập HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ mới.

 

 

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2015
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)
Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lần 2)
Thông báo Kết quả xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bổ sung thực hiện từ năm 2015 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2015 thuộc Đề án “Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015”
Mời tham dự Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ giai đoạn 2012-2015”
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Thông báo các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký hoạt động KH&CN
Khảo sát về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn