NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> Mô hình - Chính sách >>
Thành phố Hồ Chí Minh: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
 
Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 10 tháng đầu năm 2014
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
- Tại thành phố Hồ Chí Minh có 56/56 xã gồm: Củ Chi – 20 xã, Hóc Môn – 10 xã, Bình Chánh – 14 xã, Nhà Bè – 6 xã, Cần Giờ - 6 xã) triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 14 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2013 (tăng  05 tiêu chí so với năm 2012).
- Riêng tại 6 xã điểm đến nay, cụ thể: 
+ Xã Tân Thông Hội – huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn):  xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. 
+ Tại 5 xã điểm (mô hình do Thành phố chọn): 5/5 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới: xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).
- Hiện nay theo Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, các xã trên đang rà soát lại kết quả đạt các tiêu chí, trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiến nghị và các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận.
- Tổng lũy tiến (tính đến tháng 6/2014) kết quả huy động nguồn lực thực hiện tại 56 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố: 12.868 tỷ 234 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương : 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,16%); Vốn ngân sách thành phố   : 3.793 tỷ 259 triệu đồng (chiếm 29,48%); Vốn huy động từ cộng đồng: 9.054 tỷ 745 triệu đồng (chiếm 70,36%);
- Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 và sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ký kết nội dung hỗ trợ, phối hợp giữa 19 quận, các Đảng ủy cấp trên cơ sở, các Tổng Công ty với 5 huyện để chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn liền với giảm nghèo bền vững.
- Về kết quả thực hiện ký kết thực hiện hợp tác “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững, đến nay đã có 5/5 huyện tổ chức họp, ký kết gồm:
+ Huyện Củ Chi đã tổ chức ký kết với 07 đơn vị. 
+ Huyện Cần Giờ đã tổ chức ký kết với 12 đơn vị.
+ Huyện Hóc Môn đã tổ chức ký kết với 07 đơn vị. 
+ Huyện Nhà Bè đã tổ ký kết với 07 đơn vị. 
+ Huyện Bình Chánh đã tổ chức ký kết với 19 đơn vị.
- Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố X.
- Tham mưu và tổ chức Hội thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh, lần III năm 2014”, vào ngày 26/9/2014 tại Trung tâm hỗ trợ nông dân thành phố. Kết quả Hội thi: Giải nhất: xã Bình Chánh huyện Bình Chánh; Giải nhì: xã Phước Kiển huyện Nhà Bè; Giải ba: xã Tân Kiên huyện Bình Chánh; Giải khuyến khích: xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn, Trung Lập Hạ huyện Củ Chi, Nhơn Đức huyện Nhà Bè; Giải phụ: Tân Hiệp huyện Hóc Môn, Tân An Hội huyện Củ Chi, Lý Nhơn và Bình Khánh huyện Cần Giờ.
- Tham mưu họp về việc triển khai thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; họp về lấy ý kiến về định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tham mưu và tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và lũy tiến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 và lũy tiến thực hiện, báo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ “chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn liền với giảm nghèo bền vững cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo ý kiến góp ý; Xây dựng Power point trình chiếu tại Hội nghị.
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013, ban hành quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố nội dung báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Tham mưu văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với Cục Thống kê xây dựng phương án điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã nhân rộng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Đến nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Tài Chính thẩm định kinh phí thực hiện điều tra khảo sát.
- Trong 9 tháng đầu năm đã phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra quản lý, sử dụng vốn xây dựng cơ bản nông thôn mới tại 21 xã.
- Trong 9 tháng đầu năm đã triển khai tập huấn khoảng 250 lớp tập huấn các nội dung liên quan Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, với 15.000 lượt cán bộ và nhân dân tham dự.
- Tổ chức công tác điều tra, khảo sát một số nội dung: chỉ số hài lòng, nâng chất tiêu chí, phát triển sản xuất, khảo sát thu nhập hộ tại xã Trung Lập Hạ, An Nhơn Tây, Trung An, Tân Phú Trung, Trung Lập Thượng, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức – huyện Củ Chi; Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Nhị Bình, Xuân Thới Sơn – huyện Hóc Môn; Vĩnh Lộc A, Tân Quý Tây, Tân kiên, Qui Đức, Phạn Văn Hai, Bình Lợi – huyện Bình Chánh; Long Thới, Phước Lộc, Phú Xuân – huyện Nhà Bè; Long Hòa, An Thới Đông – huyện Cần Giờ.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 09/10/2014 đã có 992 quyết định phê duyệt phương án, 2.516 hộ với tổng số vốn đầu tư  1.252,8 tỷ đồng, tổng vốn vay 762 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 09/10/2014 đã có 2.226 quyết định phê duyệt phương án, 5.504 hộ với tổng số vốn đầu tư  2.526,5 tỷ đồng, tổng vốn vay 1.536 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 09/10/2014: có 3.834 quyết định phê duyệt, 13.018 hộ vay, tổng vốn đầu tư 5.698,7 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.352,3 tỷ đồng.
-Đối với tình hình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 17/7/2014 (theo thông báo số 577/TB-VP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố), hiện nay đang tổng hợp, hoàn thiện dự thảo theo góp ý của các Sở ngành góp ý.
Đối với Chính sách Hỗ trợ phát triển rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố: đã có văn bản lấy ý kiến Sở Tài chính theo đề xuất của Sở Tư pháp (theo công văn số 2077/SNN-PTNT ngày 06/10/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Hoàn thành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND tại các quận huyện, các doanh nghiệp và hộ vay vốn được UBND thành phố phê duyệt: Đã có báo cáo kết quả kiểm tra số 170/BC-SNN.PTNT ngày 25 tháng 6 năm 2014.
- Tham mưu và họp thẩm định vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về đầu tư trồng bắp giống của Công ty Giống cây trồng Miền Nam.
- Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 310-CV/TU: đã tham mưu 02 báo cáo.
-Tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo đến tháng 6 năm 2014 về tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016.
- Trong 9 tháng đầu năm đã triển khai tổng 105 lớp tập huấn về các cơ chế chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp với tổng 6.300 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác diêm nghiệp: 
- Tổ chức Hội nghị sản xuất và tiêu thụ muối tại xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ: có sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Công ty muối miền Nam, Sài Gòn Co.op, bà con diêm dân, tổng số tham dự khoảng 150 người.
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 09/10/2014, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha).
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 111.822 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 44.472 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 67.350 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 82.500 tấn, trong đó: Muối đất : 38.100 tấn; Muối trải bạt: 44.400 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 29.322 tấn.
Giá thu mua: Muối vàng: 1.100 đồng/kg; Muối trắng: 1.150 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.200 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 9.000 tấn.
- Trong 10 tháng đầu năm đã triển khai tập huấn mô hình sản xuất muối trải bạt trên ruộng kết tinh tại xã Lý Nhơn, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ với tổng số người tham dự 120 lượt người.
3.2. Về ngành nghề nông thôn:
- Về Công nhận nghề truyển thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: tính đến ngày 31/8/2014, toàn thành phố có 02 làng nghề được công nhận theo Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: làng se nhang tại xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh và làng nghề muối truyền thống tại xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ.
- Về Dự án xây dựng thí điểm làng nghề tập trung tại Vườn Thực vật Củ Chi: đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại phương án đầu tư xây dựng thí điểm làng nghề tập trung tại vườn thực vật huyện Củ Chi theo Thông báo số 186/TB-SNN ngày 4/7/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời tham mưu văn bản gửi Sở ngành, đơn vị có liên quan về việc góp ý phương án đầu tư xây dựng thí điểm  làng nghề tập trung tại Vườn thực vật Củ Chi.
- Triển khai xây dựng 01 mô hình thực nghiệm ứng dụng kết quả Nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ rau quả tại HTX Phú Lộc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.
- Trong 10 tháng đầu năm đã triển khai 28 lớp tập huấn ngành nghề nông thôn với tổng số 1.680 lượt người dân tham dự, cụ thể:
+ Thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống đã triển khai 08 lớp với tổng 480 lượt người.
+ Theo dõi quản lý con giống; kiến thức về tiêu chuẩn mẫu chuồng trại nuôi dưỡng cá sấu; kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng cá sấu kết hợp sản xuất, chế biến sản phẩm từ cá sấu đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường đã triển khai 5/5 lớp với tổng số 300 lượt người tham dự.
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường làng nghề. Số lượng: 10 lớp, với tổng số 600 lượt người tham dự. 
+ Tuyên truyền quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực muối; hệ thống chỉ tiêu đảm bảo bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh liên quan đến sản phẩm muối. Số lượng: 05 lớp, số lượng 300 lượt người tham dự.
- Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ nguyên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn tại các xã trên địa bàn thành phố với tổng số 405 hộ dân. 
- Triển khai điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm tại các làng nghề nông thôn (tại huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, quận Thủ Đức, quận 12) với tổng 700 phiếu.
- Triển khai điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Dự án “Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong bao gói sản phẩm rau củ quả nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch”.
4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Khảo sát, điều tra tình hình hoạt động của các Hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi khảo sát, điều tra đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo số 123/BC-SNN-PTNT ngày 09 tháng 5 năm 2014 tình hình hoạt động của các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Trong 10 tháng đầu năm đã tổ chức tổng số 136 lớp tập huấn về các nội dung liên quan trong lĩnh vực kinh tế tập thể (Phát triển cộng đồng, phổ biến Luật HTX 2012, HTX-THT Bò sữa, Hoa cây kiểng Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, Chuyển đổi HTX) với tổng số 7.670 lượt người tham dự.
- Trong 10 tháng đầu năm đã hỗ trợ tư vấn vận động thành lập 07 hợp tác xã mới và 01 tổ hợp tác, gồm: 01 HTX mới tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; 01 HTX tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (Ngành nghề hoạt động chính của HTX là sản xuất và chế biến nấm); 01 HTX hoa cây kiểng tại phường An Phú Đông (quận 12) và 01 HTX tại xã Bà Điểm (h.Hóc Môn); 01 HTX hoa cây kiểng tại xã Thới Tam Thôn – Hóc Môn; 02 HTX đan lát sản phẩm mây tre lá tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và 01 tổ hợp tác rau Trung Hiệp Thạnh (xã Trung Lập Thượng,  huyện Củ Chi).
- Tham mưu và tổ chức họp góp ý dự thảo Cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể với các HTX nông nghiệp điển hình trên địa bàn thành phố.
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Triển khai in ấn và phát hành cẩm nang tuyên truyền về Thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai kế hoạch thực hiện mô hình ủ phân compost từ rác thải hữu cơ trong khu dân cư (10 mô hình).
- Tham dự Lễ trao tặng bồn chứa nước cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tại buổi Lễ, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 67 bồn nước với dung tích 500 lít cho hộ gia đình khó khăn.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả điều tra, cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 (theo số liệu của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn).
- Tổ chức cho các hộ dân có hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới đi khảo sát, học tập các mô hình chăn nuôi có sử dụng biện pháp xử lý chất thải hiệu quả (mô hình xây dựng hầm biogas và mô hình sử dụng đệm lót sinh học).
Tính đến nay, đã thực hiện triển khai được tổng số 72 lớp tập huấn, trong đó: 7 lớp về Kỹ năng Phát triển cộng đồng; 26 lớp về Giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải sinh hoạt nước sạch và vệ sinh môi trường; 20 lớp về Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; 16 lớp kĩ thuật xử lý nước thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ sinh học; vận hành, bảo dưỡng hầm Biogas.
 
 
Theo ccptnt.com

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn